Καλλιέργειες Εδαφυτοκάλυψης

Η χρήση καλλιεργειών εδαφυτοκάλυψης (cover crops) είναι μια τεχνική που εφαρμόζεται τόσο στις ετήσιες καλλιέργειες όσο και στις δενδρώδεις και αποσκοπεί στην συνεχή κάλυψη της επιφάνειας του εδάφους από κάποια καλλιέργεια με σκοπό να το προστατέψει από τη διάβρωση. Στις ετήσιες καλλιέργειες η καλλιέργεια εδαφυτοκάλυψης σπέρνεται αμέσως μετά τη συγκομιδή της κύριας καλλιέργειας και καταστρέφεται (με μηχανικό ή χημικό τρόπο) ή συγκομίζεται λίγο πριν τη σπορά της επόμενης. Στη περίπτωση της καταστροφής, τα φυτικά υπολείμματα της ενδιάμεσης καλλιέργειας επιστρέφουν ως χλωρά λίπανση στο χωράφι. Επιπλέον σχηματίζουν μια αχυροστρωμνή η οποία αποτρέπει το φύτρωμα των ζιζανίων. Ιδιαίτερα επωφελή για τους πιο πάνω σκοπούς είναι τα χειμερινά ψυχανθή που εμπλουτίζουν ταυτόχρονα το έδαφος με άζωτο. Στους οπωρώνες και στους αμπελώνες διατηρείται η φυσική βλάστηση ή σπέρνονται ενδιάμεσες καλλιέργειες που καλύπτουν και προστατεύουν την επιφάνεια του εδάφους μεταξύ των γραμμών των δένδρων. Τα κλαδιά του κλαδέματος και τα φύλλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για τον παραπάνω σκοπό. Η αποφυγή της αναμόχλευσης του εδάφους είναι και εδώ ο κανόνας.