Γεωργία Συντηρήσεως

Ως Γεωργία Συντηρήσεως (ΓΣ) (Conservation Agriculture) ορίζεται ως η αειφορική γεωργική παραγωγή που χρησιμοποιεί μια σειρά από γεωργικές πρακτικές προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των καλλιεργειών και των τοπικών συνθηκών κάθε περιοχής. Οι πρακτικές αυτές διαχείρισης των αγροκτημάτων και του εδάφους στοχεύουν στη προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και υποβάθμιση, βελτιώνουν τη γονιμότητά και τη βιοποικιλότητα και συμβάλουν στη συντήρηση των φυσικών πόρων και βελτιστοποιούν ταυτόχρονα τις αποδόσεις των αγρών. Η Γεωργία Συντηρήσεως χρησιμοποιεί μια σειρά από καλλιεργητικές πρακτικές όπως περιορισμένη κατεργασία, μηδενική κατεργασία, αμειψισπορές, καλλιέργειες εδαφυτοκάλυψης κ.λ.π. που οδηγούν σε αειφορική διαχείριση των γεωργικών συστημάτων.