Αμειψισπορές

Αμειψισπορά ονομάζεται η ετήσια εναλλαγή των καλλιεργειών σε ένα αγρό με μια ορθολογική σειρά έτσι ώστε να προκύπτουν μια σειρά από οφέλη όπως η βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους, ο περιορισμός των ζιζανίων, των εχθρών και των ασθενειών, η καλύτερη αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους κ.λ.π. Οι αμειψισπορές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν με είδη που έχουν διαφορετικό βάθος ριζοστρώματος και διαφορετικές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία. Γενικά, η εισαγωγή των ψυχανθών στις αμειψισπορές συμβάλλει στον εμπλουτισμό του εδάφους με άζωτο.