Αειφορική Γεωργία

Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης (Sustainable development) δόθηκε στην έκθεση της επιτροπής Brundtland Commission του ΟΗΕ το 1987 ως η ανάπτυξη που καλύπτει της σημερινές ανάγκες του ανθρώπου χωρίς να θυσιάζει την δυνατότητα κάλυψης των αναγκών των επόμενων γενεών. Δύο χρόνια αργότερα, η Αμερικανική Εταιρεία Γεωργίας (American Society of Agronomy) προσδιορίζει την έννοια της Αειφορικής Γεωργίας (Sustaibable agriculture) ως αυτή που μακροχρόνια ενισχύει την ποιότητα του περιβάλλοντος και τους φυσικούς πόρους στους οποίους στηρίζεται, καλύπτει τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου σε τρόφιμα και πρώτες ύλες, είναι οικονομικά βιώσιμη και ενισχύει την ποιότητα ζωής των αγροτών και της κοινωνίας συνολικά.
Επομένως η αειφορική καλλιέργεια εξασφαλίζει μια συνεχή παραγωγή τροφίμων και πρώτων υλών για τις ανάγκες μας (παρούσες και των μελλοντικών γενεών) χρησιμοποιώντας τεχνικές που συντηρούν τους φυσικούς πόρους όπως το έδαφος, το νερό ο αέρας κλπ, και κάνει καλή χρήση των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων όπως της ενέργειας, των θρεπτικών στοιχείων κ.λ.π.

Οφέλη

Οικονομικά

 • Μείωση του κόστους εργασίας καθώς οι εργασίες στο χωράφι ελαχιστοποιούνται.
 • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από μείωση της κατανάλωσης καυσίμου
 • Μείωση των αποσβέσεων του εξοπλισμού καθώς ο εξοπλισμός που χρειάζεται σε ένα αγρόκτημα είναι ελάχιστος.
 • Μακροχρόνια βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους που οδηγεί σε αυξημένες αποδόσεις.

Περιβαλλοντικά

 • Περιορισμός της διάβρωσης που απομακρύνει τα πιο λεπτόκοκκα σωματίδια του εδάφους
 • Αύξηση της οργανική ουσίας που αποτελεί στοιχείο κλειδί για το έδαφος
 • Βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους καθώς αυξάνει η ικανότητα συγκράτησης νερού και θρεπτικών στοιχείων
 • Βελτίωση των φυσικών χαρακτηριστικών του εδάφους όπως βελτίωση της σταθερότητας των εδαφικών συσσωματωμάτων, αυξημένη διηθητικότητα, αντοχή σε συμπίεση κλπ.
 • Αύξηση της βιοποικιλότητας του εδάφους καθώς αυξάνονται οι ωφέλιμοι οργανισμοί
 • Αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα στο έδαφος και μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα που συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (φαινόμενο του θερμοκηπίου).
 • Περιορισμός της ρύπανσης των υπόγειων υδροφορέων και των επιφανειακών νερών.
 • Περιορισμός των πλημυρών και άλλων καταστροφών.
[/row]